لطفا به مثال های پایین برای این که بدانید کلمات چگونه شمارش می شوند دقت کنید:

1- Fair-haired
این ترکیب به عنوان یک کلمه محسوب می شود.

2- 55%
این عدد و نماد درصد نیز با یکدیگر یک کلمه را در رایتینگ و‌یک عدد را در لیسنینگ می سازند.

 

3- 1960’s
این ترکیب نیز به عنوان یک کلمه در رایتینگ و یک عدد در لیسنینگ به حساب می آید.

 

4- 21ST JULY
در رایتینگ دو کلمه محسوب می شود و در لیسنینگ یک عدد و یک کلمه محسوب می شود.

 

5- CAN’T
هم در رایتینگ هم در لیسنینگ به عنوان یک کلمه محسوب می شود.

 

6- BLACKBOARD
به عنوان یک کلمه محسوب می شود.

 

7- 9am
در رایتینگ به عنوان یک کلمه و در لیسنینگ به عنوان یک عدد محسوب میشود. دقت کنید am کلمه محسوب نمی شود.

 

8- Up-to-date
به عنوان یک کلمه محسوب می شود.

 

9- At school
به عنوان دو کلمه محسوب می شود.

 

10- $19.17
در رایتینگ به عنوان یک کلمه و در لیسنینگ به عنوان یک عدد است.

نشانه ها به هیچ عنوان شمرده نمی شوند.