رایتینگ تسک ٢

سوالات اصلی آزمون آیلتس هیچ وقت منتشر نمی شوند و این به این دلیل است که داوطلبان آزمون سوالات را حفظ نکنند و اساس نمره دهی بر پایه دانش واقعی زبانی داوطلب و به طور منصفانه باشد ولی شما میتوانید سوالاتی که در آزمون های قبلی تکرار شده و توسط داوطلبین آزمون های قبل منتشر شده را برای خود آماده کنید و تسلط بیشتری روی تاپیک های تکراری پیدا کنید.

موفق شدن در رایتینگ تسک دو بستگی به این دارد که شما بتوانید از تکنیک های مربوط به این بخش به درستی استفاده کنید.این بخش به شما در چگونه بالا بردن نمره ی این تسک کمک می کند.

در رایتینگ تسک دو باید چند پاراگراف بنویسیم؟

تعداد پاراگراف و همچنین چگونگی پاراگراف بندی توسط مصحح در آزمون ارزیابی خواهد شد، Coherence & cohesion که یکی از ٤ معیار نمره دهی در رایتینگ هست مربوط به پاراگراف بندی و همچنین ارتباط پاراگراف ها با یکدیگر است.
تمامی essay ها باید دارای یک پاراگراف مربوط به introduction و همچنین یک پاراگراف مربوط به conclusion باشند. پس تا این جا دو پاراگراف که مربوط به این دو بخش هست داریم.
بادی پاراگراف ها ( پاراگراف بدنه) ها معمولا به دو الی سه پاراگراف تقسیم میشوند. پس در مجموع رایتینگ ما دارای ٤ الی ٥ پاراگراف باید باشد.
استفاده از کلمات ربطی یا linking words ها در رایتینگ برای گرفتن نمره بالا بسیار ضروری است. اگزمینر برای دادن نمره مناسب به شما باید دامنه استفاده شما از این کلمات را ارزیابی کند تا بتواند نمره بالایی در بخش coherence and cohesion به شما بدهد. انعطاف شما در به کار بردن linking words ها و همچنین درست و به جا به کار بردن آن ها در رایتینگ شما توسط مصحح چک خواهد شد. کلمات ربط دهنده ای که در ادامه ی متن برای شما نوشته شده، هم در رایتینگ جنرال و هم در آکادمیک مناسب است.

LISTING

✔️این کلمات برای ترتیب پاراگراف ها و همچنین لیست کردن موارد یا مثال هایی که میخواهید در رایتینگ از آن استفاده کنید مناسب است:

 

- Firstly
- Secondly
- Thirdly
- Fourthly
- lastly / last but not least / finally

 

ADDING INFORMATION

✔️استفاده از این لینکر ها در رایتینگ نشان دهنده ی این است که اطلاعات جدیدی در حال گفته شدن در متن است:

 

- In addition
- Additionally
- Furthermore
- Moreover
- Also
- Not only … but also
- As well as
- And

 

GIVING EXAMPLE

 ✔️مثال زدن در رایتینگ برای ساپورت کردن مواردی که نوشته اید بسیار کاربردی است.

- FOR EXAMPLE
- One clear example is
- For instance
- Such as
- Namely
- To illustrate
- In other words

 

RESULTS AND CONSEQUENCES

✔️برای بیان نتیجه گیری ها و عواقب موضوعات متنوع میتوان از کلمات زیر استفاده کرد.

- As a result
- Consequently
- Therefore
- Thus
- Hence
- So
- For this reason

 

 HIGHLIGHTING AND STRESSING

 ✔️برای هایلایت کردن موضوعات و نشان دادن اهمیت آن ها میتوان از کلمات ربطی زیر استفاده کرد.

- PARTICULARLY
- In particular
- Specifically
- Especially
- Obviously
- Of course
- Clearly

 

CONCESSIONS AND CONTRASTS

 ✔️برای بیان کردن ایده های مخالف در رایتینگ مخصوصا برای سوالات دیسکاشن باید از لینکر های زیر استفاده کنیم.

- Admittedly
- However
- Nevertheless
- Even though
- Although
- But
- Despite
- In spite of
- Still
- On the other hand
- By contrast
- In comparison
- Alternatively

 

REASONS AND CAUSES

 ✔️برای نشان دادن دلایل و علت ها به خصوص در سوال های مدل cause/ solution بسیار رایج است.

- Because
- Owing to
- Due to
- Since
- As

 

 GIVING YOUR OPINION

 ✔️برای نشان دادن نظرات میتوان از موارد زیر استفاده کرد.

- In my opinion
- I think
- I believe
- I admit
- In my view
- I agree
- I disagree/ I cannot accept

 

 CONCLUDING LINKERS

✔️برای نتیجه گیری میتوانیم از موارد زیر استفاده کنیم.

- In conclusion
- To conclude
- To sum up