برای گرفتن نمره بالا در بخش listening آیلتس، باید املاء کلمات زیر را بدانیم زیرا همه آنها اغلب به عنوان پاسخ استفاده می شوند. (لغت هایی که ستاره دارند بیشتر مواقع در تست ها استفاده می شوند.)

✔️a keyboard*
✔️April 30th
✔️a bike
✔️family use*
✔️a train
✔️a seat
✔️double*
✔️adults*
✔️(in) prison
✔️patience
✔️programs
✔️an apron
✔️a salary*
✔️a king
✔️transport
✔️a report*
✔️ice*
✔️animals
✔️teeth*
✔️to survive
✔️navigational
✔️salads
✔️negative
✔️a link
✔️concentration
✔️primary school
✔️a family photo*
✔️fresh meat
✔️shipping

✔️boats*
✔️plants
✔️resources*
✔️climate*
✔️winds
✔️a current
✔️coffee*
✔️a gallery*
✔️mathematics
✔️singing
✔️September
✔️a certificate*
✔️health*
✔️desert*