در بخش اول اسپیکینگ چه موضوعاتی مطرح می شود؟

امروز میخواهیم در مورد این که در بخش اول آزمون اسپیکینگ چه موضوعاتی مطرح میشه صحبت کنیم.این بخش تقریبا ٤ الی ٥ دقیقه طول می کشه و تقریبا ١٢ سوالی که به سه موضوع مختلف ربط داره در این بخش مطرح می شه. سوال هایی در مورد خودتون، زندگیتون و کشورتون.

در پایین لیست تاپیک هایی که اگزمینر در این بخش ممکنه راجع بهش ازتون سوال کنه آورده شده:

 

 Work
 Study
 Hometown
 Home
 Arts
 Birthdays
 childhood
 clothes
 computers
 daily routines
 dictionaries
 evenings
 family and friends
 flowers
 food
 going out
 happiness
 hobbies
 internet
 leisure times
 music
 neighbours and neighbourhood
 newspapers
 pets
 reading
 shopping
 sport
 TV
 Transport
 weather

خب حالا سوالایی که راجع به هر کدوم از این موضوعات ممکنه پرسیده بشه چی هستن؟

 

WORK

Do you work or study?
What is your job?
Why did you choose that job?
Do you enjoy your job?
Do you get on well with your co-workers?
What was your first day at work like?
What responsibilities do you have at work?
Would you like to change your job in the future?
What is your typical day like at work?
What would you change about your job?

STUDY

Do you work or study?
What do you study?
Is it a popular subject at your university?
Do you enjoy studying it?
Do you get along with your classmates?
If you could change to another subject, what would it be?
Do you plan to use the subject you are studying in the future?
What is the most difficult part of your subject?
What would like to study in the future?

HOMETOWN

Where is your hometown?
What do you like about it?
What do you not like about it?
How often do you visit your hometown?
What’s the oldest part of your hometown?
Do many people visit your town?
Is there any way your hometown could be made better?
How has your hometown changed over the years?
Are there good transportation links to your town?
Would you recommend the town to people with children?

HOME

Where do you live?
Do you live in a house or a flat?
Who do you live with?
Is it a big place?
What is your favourite room?
How is your apartment decorated?
Is there anything you would like to change about your flat?
Do you plan to live there for a long time?
Do you have a garden?
Are there many amenities?

FASHION

Do you care about fashion?
What kind of things do you normally wear?
Are there any traditional clothes in your country?
Where do you usually purchase your clothes?
Have you ever bought clothes online?
Do people from your country think fashion is important?
What is your favourite item of clothing?

THE INTERNET

How important is the internet to you?
How often do you use the internet?
Do you use it more for work or in your free time?
What are your favourite websites?
Do you use apps?
Do you think you use the internet too much?
How will the internet develop in the future?
Are there any negative things about the internet?

WEATHER

How is the weather today?
What’s your favourite kind of weather?
What is the climate like in your country?
Does the weather affect people’s lives in your country?
Do people change in the summer?
Is there any type of weather you really don’t like?
Does bad weather ever affect transport in your country?

TV

Do you like watching TV?
How often do you watch TV?
What kind of TV programmes do you like to watch?
What are the most popular TV shows in your country?
Do you like watching TV shows from other countries?
Has the internet affected your viewing habits?
What is your favourite TV show?
What was your favourite show when you were a child?

SPORT

Do you play any sports?
Have you played basketball for long?
Do you watch sport on TV?
What is the most popular sport in your country?
How do people in your country stay fit?
Is it important for children to play sports?

FOOD

What’s your favourite food?
Have you always liked steak?
Are there any foods you dislike?
What are some traditional foods in your country?
Do you have a healthy diet?

بخش دوم آزمون اسپیکینگ آیلتس تقریبا سه الی چهار دقیقه طول میکشد. یک topic card به شما داده می شود و یک دقیقه به شما زمان داده می شود تا در مورد آن موضوع فکر کنید و اگر میخواهید یادداشت برداری کنید و نکاتی که میخواهید راجع به آن صحبت کنید را بنویسید و اگزمینر به شما اعلام میکند که چه زمانی شروع به صحبت کنید سعی کنید تا جایی که میتوانید به صحبت کردن ادامه دهید. بیشتر موضوعات این بخش مربوط به خودتان یا اتفاقی که در زندگیتان افتاده است می باشد. 

ART

Describe a piece of art you like

You should say
 What the work of art is
 When you first saw it
 What you know about it
 And explain why you like it

BOOK

Describe a book you have recently read

 You should say
 What kind of book it is
 What it is about
 What sort of people would enjoy it
 And explain why you liked it

COMMUNICATION

Describe a piece of advice you recently received

You should say
 When this happened
 Who gave you the advice
 What the advice was
 And explain how you felt about the advice

DAILY ROUTINE

Describe a time of the day you like

You should say
 What time of day it is
 What you do at that time
 Who you are usually with
 And explain why you like it

EXERCISE

Describe an exercise you know

you should say
 What it is
 How it is done
 When you first tried it
 What kind of people it is suitable for
 And explain why you think it is a good exercise

FAMILY

Describe a member of your family you get on well with

You should say
 Who it is
 What relationship you have to that person
 What that person is like
 What you do together
 And explain why you get on so well

GIFT

Describe a gift you recently gave to someone

You should say
 Who you gave it to
 What kind of person he/she is
 What the gift was
 What occasion the gift was for
 And explain why you chose that gift

HOBBY

Describe an interesting hobby

You should say
 What it is
 What kind of people do it
 How it is done
 And explain why you think it is interesting

INTERNET

Describe a useful website

You should say
 What it is
 How often you visit it
 What kind of site it is
 What kind of information it offers
 And explain why you think it is useful

LANGUAGE

Describe a language you have learned

You should say
 What it is
 When you started learning
 How you learned it
 What was difficult about it
 And why you decided to learn that language

PHOTOGRAPH

Describe a photography you liked

You should say
 What can be seen in the photo
 When it was taken
 Who took it
 And explain why you like it

TRAVEL

Describe a place you have recently visited

You should say
 Where you went
 Who you went with
 How you got there
 And explain why you enjoyed it

WATER

Describe a place near water

You should say
 Where it is
 How you get there
 What you can do there
 And explain why you like it

ZOO

Describe a place with animals

You should say
 Where it is
 How you heard about it
 What animals can be seen
 And explain why it might be an interesting place to visit

 

خب رسیدیم به بخش سوم و آخر آزمون اسپیکینگ، تواین بخش اگزمینر سوال ها رو بسط میده و اساسا سوالات مربوط به موضوع پرسیده شده در بخش دوم می باشد. شما باید در این بخش جواب های گسترده تری به سوالات بدهید و از مسایل رایج در جامعه صحبت کنید.

ART

 Are you good at art? ...
 Did you learn art at school when you were a child? ...
 What kind of art do you like? ...
 Is art popular in your country? ...
 Have you ever been to an art gallery? ...
 Do you think children can benefit from going to art galleries?

CLOTHES

 Do you often buy clothes?
 Are clothes important to you?
 What kinds of clothes do you prefer to wear?
 What kinds of clothes do you wear most days?
 Would you ever spend a lot of money on clothes?
 Do you think men and women have the same view of clothing?

EDUCATION

 Describe your education. ...
 What kind of school did you go as a child? ...
 What was your favorite subject as a child? ...
 Who was your favorite teacher? ...
 What is the education system like in your country? ...
 Do you think your country has effective education system?

FAMILY

 What is your name? ...
 Are you currently working or studying? ...
 Tell me Something About Your Work Schedule and Job Duties. ...
 Are you Thinking of Changing your Job in the Future? ...
 How do you Like to Spend Time with your Family? ...
 Whom Among your Family Member are you Most Similar to? ...
 Who is the Most Closest to you in your Family?

HEALTH

 What are the most popular ways of keeping healthy in your country?
 Do you think most people worry more about their health as they get older?
 Why do you think some people continue bad habits when they know that they are damaging to their health?
 How can children be encouraged to adopt healthy eating habits?
 Do you think people have become more health conscious in recent years?
 Could governments do more to promote healthier lifestyle options?

INTERNET

 Do you use internet much during the day? ...
 What do you usually do on the internet? ...
 What are some of the advantages of internet? ...
 What according to you are the disadvantages of Internet? ...
 Do people in your country use internet a lot? ...
 Do you do any shopping on internet? ...
 Do you send and receive email regularly?

MEDIA AND NEWS

 Do large media organisations have too much influence? (What makes you say that?)
 What is the most important medium for people in your country? (What about people your age?)
 Do people in your country generally listen to the radio? (What kinds of things?)
 How important are newspapers? (What is their future in the age of the internet?)
 What could be the consequences of the decline of newspapers? (How important is it?)
 How reliable are newspapers, television news and the Internet as news sources, do you think? (Which do you trust most?)
 How much do you think the government should get involved in making sure the media are well balanced? (What could they do?)

NATURE

 Are there many environmental problems in your country?
 Are people concerned about environmental problems in your country?
 Do you think enough is being done to deal with them?
 What can individuals do to help?
 Do you think older people have as much awareness of environmental problems as the younger generation?

TRAVEL

 Do you like to travel? ...
 Where was the last place you visited on a holiday? ...
 What kind of places have you visited in your life? ...
 Which place would you really like to visit? ...
 What is the best place you have ever visited? ...
 Has a foreign visitor ever stayed at your home? ...
 What is the best way to save money while travelling?

WORK

 Do you work or study? ...
 What is your job? ...
 Why did you choose that job? ...
 Are there lots of English teachers in Ho Chi Minh City? ...
 Do you enjoy your job? ...
 Do you get on well with your co-workers? ...
 What was your first day at work like? ...
 What responsibilities do you have at work?