تلفظ در IELTS Speaking

 

تمرکز این بخش بر دقت و تنوع ویژگی‌های تلفظی است که شامل موارد زیر می‌شود.

۱. تلفظ تک کلمات: املای یک کلمه ممکن است باعث اشتباه در تلفظ آن شود.

euphemism /ˈjuːfəmɪzəm, ˈjuːfɪmɪzəm۲

 

۲. استرس کلمات: یکی از اشکالات رایج در آزمون اشتباه گفتن استرس کلمات است. این مسئله زمانی خیلی مشکل ساز می‌شود که مشتق‌های یک کلمه استرس های متفاوت داشته باشند.

  • photograph
  • photography
  • photographer

۳. استرس جمله: در جمله ممکن است بعضی کلمات با تأکید تلفظ شوند و محکم‌تر گفته شوند.

The cat broke the window.
The cat broke the window.
 

۴. آهنگ: هنگام صحبت گام صدا باید عوض شود. نباید با صدا و لحن یکنواخت صحبت کنیم. لحن یکنواخت نشان دهنده حفظی بودن گفتار است و باعث کم شدن نمره می‌شود.

 

۵. مکث کردن در جای صحیح: با استفاده از مکث‌های درست، گفتار باید به تکه های کوچکتر تقسیم شود.

 

photo2

بهبود تلفظ:

۱. باید بدانیم که آهنگ، استرس جمله و ریتم در زبان انگلیسی با زبان مادری ما چه تفاوتی می‌کند. چون آهنگ و استرس جمله تأثیر مستقیم بر مفهومی دارند که منتقل می‌شود.

۲. برای استرس کلمات باید از دیکشنری استفاده کرد.

۳. گوش دادن به منابع مختلف انگلیسی به شناسایی این ویژگی‌های تلفظی کمک زیادی می‌کند.

اشکال رایج دانشجویان «عجله کردن در صحبت» است. اگر با عجله صحبت کنیم، باعث از قلم افتادن برخی صداها یا کلمات می‌شود. فراموش نکنیم که باید واضح صحبت کنیم.
یکی از راه‌حل‌ها، ضبط کردن صدا است.