بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس هم برای آیلتس جنرال و هم برای آیلتس آکادمیک به صورت مشابه انجام میشود. در این بخش به معرفی این آزمون میپردازیم. 

این بخش از آزمون برای آزمون General و Academic به یک شکل می باشد و مکالمه ی شما به زبان انگلیسی را ارزیابی میکند.
کلیه این بخش به صورت حضوری و رو‌در رو با یکی از ممتحنین معتبر IELTS انجام میپذیرد و همچینین در صورت نیاز به بررسی دوباره تمامی مکالمات ضبط خواهند شد.
این تست بین ۱۱ الی ۱۴ دقیقه است و از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول ممتحن سوالات کلی در رابطه با مباحث آشنا مانند کار، خانواده، تحصیل و سرگرمی از شما خواهد پرسید.
در قسمت دوم تست به شما یک کارت با موضوعی که روی آن نوشته شده است داده می شود.یک دقیقه به شما زمان داده خواهد شد تا در رابطه با سوال نوشته شده روی کارت با کاغذ و مدادی که به شما داده خواهد شد نت برداری کنید و پاسخ خود را آماده کنید.
سپس به مدت دو دقیقه در مورد موضوع صحبت خواهید کرد. در قسمت سوم آزمون، شما با ممتحن گفتگو دو طرفه خواهید داشت و در این قسمت سوالات مرتبط با موضوع مورد بحث در قسمت دو سوال خواهد شد.
آزمون اسپیکینگ شما میتواند در روز آزمون کتبی شما یا یک هفته قبل یا بعد آن برگزار شود.

 

:ارزشیابی نمره اسپیکینگ

باند 9 

Fluency and coherence
Speaks fluently with only rare repetition or self-correction;
Any hesitation is content-related rather than to find words or grammar
Speaks coherently with fully appropriate cohesive features
Develops topics fully and appropriately

تسلط و انسجام

کاملا به صورت روان صحبت میکند در بعضی جملات به صورت بسیار نادر تکرار انجام میپذیرد یا کلمات خود را تصحیح میکند. هرگونه کلمه ای که با تردید بیان میشود کاملا مربوط به محتوای مورد بحث می باشد و به دنبال کلمه یا گرامر مناسب می باشد،کاملا به طور منسجم صحبت میکند و موضوعات را به طور کامل بسط و توسعه می دهد.  

Lexical resource
Uses vocabulary with full flexibility and precision in all topics
Uses idiomatic language naturally and accurately

منابع واژگانی

.از واژگان با انعطاف پذیری و دقت کامل به موضوع مورد بحث استفاده می شود
.از اصطلاحات به صورت طبیعی و صحیح استفاده می شود

 

Grammatical range and accuracy
Uses a full range of structures naturally and appropriately
Produces consistently accurate structures apart from ‘slips’ characteristic of native speaker speech

دامنه ی گرامری و دقت

.از طیف کاملی از ساختار ها به طور طبیعی به اندازه و مناسب استفاده می شود. بطور مداوم و صحیح ساختارهایی دقیق در صحبت ها استفاده میکند

 

Pronunciation
Uses a full range of pronunciation features with precision and subtlety
Sustains flexible use of features throughout
Is effortless to understand

تلفظ

.از طیف کاملی از ویژگی های تلفظ با دقت و ظرافت استفاده میکند. تلفظ ها به آسانی قابل درک است

 

باند ۸

 

Fluency and coherence
Speaks fluently with only occasional repetition or selfcorrection; hesitation is usually content-related and only rarely to search for language
Develops topics coherently and appropriately.

تسلط و انسجام

به طور مسلط صحبت میکند فقط بعضی مواقع تکرار میکند و یا کلمات خود را تصحیح میکند. تردید هایش مرتبط با موضوع مکالمه هست و در جستجوی گرامر و زبان هست،مباحث را به صورت منسجم و مناسب بسط و توسعه می دهد.

 

Lexical resource
Uses a wide vocabulary resource readily and flexibly to convey precise meaning
Uses less common and idiomatic vocabulary skilfully, with occasional inaccuracies
Uses paraphrase effectively as required.

منابع واژگانی

برای انتقال معنای دقیق از یک منبع واژگان گسترده به راحتی و به صورت انعطاف پذیر استفاده می کند،از واژگان کمتر رایج و اصطلاحات ماهرانه، با غلط های بسیار کم استفاده میکندودر صورت لزوم از پارافریز استفاده می کند.

 

Grammatical range and accuracy
Uses a wide range of structures flexibly
Produces a majority of error-free sentences with only very occasional inappropriacies or basic/non-systematic errors

دامنه گرامری و دقت

.طیف گسترده ای از ساختار ها را استفاده می کند. اکثر جملات بدون خطا یا با خطاهای بسیار کوچک یا غیر سیستماتیک هستند

 

Pronunciation
Uses a wide range of pronunciation features
Sustains flexible use of features, with only occasional lapses
Is easy to understand throughout; L1 accent has minimal effect on intelligibility.

تلفظ

.از طیف گسترده ای از ویژگی های تلفظ استفاده میکند. تلفظ به راحتی قابل درک است در سراسر مکالمه . لهجه زبان مادری کمترین تاثیز را در مفهوم می گذارد

باند 7

Fluency and coherence 
Speaks at length without noticeable effort or loss of coherence
May demonstrate language-related hesitation at times, or some repetition and/or self-correction
Uses a range of connectives and discourse markers with some flexibility.

تسلط و انسجام 

به طور طولانی و بدون تلاش قابل توجه و یا از دست دادن انسجام صحبت می کند،ممکن است گاه به گاه تردیدهای مربوط به زبان را نشان دهد ، یا در برخی موارد تکرار کند یا کلماتش را تصحیح کند.
از طیف وسیعی از ارتباط دهنده ها و نشانگر ها به صورت انعطاف پذیر استفاده میکند.

 

Lexical resource
Uses vocabulary resource flexibly to discuss a variety of topics
Uses some less common and idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation, with some inappropriate choices
Uses paraphrase effectively.

منابع واژگانی
از منابع واژگان مختلفی برای موضوعات مختلف استفاده می کندواز برخی واژگان و اصطلاحات کمتر رایج استفاده می کند،از Paraphrase به طور مؤثر استفاده می کند.

 

Grammatical range and accuracy
Uses a range of complex structures with some flexibility
Frequently produces error-free sentences, though some grammatical mistakes persist. 

دامنه گرامری و دقت
از طیف وسیعی از ساختارهای پیچیده با انعطاف پذیری استفاده می کند غالباً جملات عاری از خطا تولید می کند ، اگرچه برخی از اشتباهات گرامری همچنان ادامه دارد.

Pronunciation
Shows all the positive features of band 6 and some, but not all, of the positive features of band 8 

تلفظ
تمام ویژگی های مثبت باند 6 را دارد اما ویژگی های مثبت باند 8 را نشان نمی دهد.

 

باند 6

Fluency and coherence
Is willing to speak at length, though may lose coherence at times due to occasional repetition, self-correction or hesitation
Uses a range of connectives and discourse markers but not always appropriately.

تسلط و انسجام

.مایل به صحبت طولانی است ، هرچند ممکن است به دلیل تکرار های گاه به گاه ، اصلاح کلمات خود و یا تردید ، انسجام را از دست بدهد
از طیف وسیعی از نشانگرهای گفتمان و ارتباط دهنده ها استفاده می کند اما نه به طور همیشه مناسب

 

Lexical resource
Has a wide enough vocabulary to discuss topics at length and make meaning clear in spite of inappropriacies
Generally paraphrases successfully.

منبع واژگانی
.واژگان کافی و گسترده ای دارد تا بتواند درباره موضوعات به طور گسترده صحبت کند و موضوع بحث را روشن کند
علی رغم وجود بعضی کلمات نامناسب به طور کلی پارافریز ها با موفقیت انجام می شوند

 

Grammatical range and accuracy
Uses a mix of simple and complex structures, but with limited flexibility
May make frequent mistakes with complex structures though these rarely cause comprehension problems.

دامنه دستوری و دقت
.از ترکیبی از ساختارهای ساده و پیچیده استفاده می کند ، اما با انعطاف پذیری محدود
ممکن است اشتباهاتی مکرر با ساختارهای پیچیده انجام دهد ، هرچند که بندرت باعث ایجاد مشکلات درک مطلب می شود

 

Pronunciation
Uses a range of pronunciation features with mixed control
Shows some effective use of features but this is not sustained
Can generally be understood throughout, though mispronunciation of individual words or sounds reduces clarity at times.

تلفظ
از طیف وسیعی از ویژگی های تلفظ صحیح استفاده می کند.
استفاده مؤثر از ویژگی های تلفظ را نشان می دهد اما نه به صورت منسجم ،به طور کلی قابل درک است ، اگرچه تلفظ نادرست کلمات یا اصوات باعث کاهش وضوح در بعضی مواقع می شود.

باند 5

Fluency and coherence
Usually maintains flow of speech but uses repetition, self correction and/or slow speech to keep going
May over-use certain connectives and discourse markers
Produces simple speech fluently, but more complex communication causes fluency problems

تسلط و انسجام
.معمولاً جریان گفتار را حفظ می کند اما برای ادامه کار از تکرار ، تصحیح خود و یا گفتار کند استفاده می کند
.ممکن است از ارتباط دهنده هاو نشانگرهای گفتمان بیش از حد استفاده کند
گفتار ساده و روان تولید می کند اما استفاده نادرست از ساختار های پیچیده تر باعث ایجاد مشکلات تسلط بر گفتار می شود

Lexical resource
Manages to talk about familiar and unfamiliar topics but uses vocabulary with limited flexibility
Attempts to use paraphrase but with mixed success.

منابع واژگانی
می تواند در مورد موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند اما از واژگان با انعطاف پذیری محدود استفاده می کند.تلاش برای استفاده از پارافریز ها میکند اما به طور کامل موفقیت آمیز نیست.

Grammatical range and accuracy
Produces basic sentence forms with reasonable accuracy
Uses a limited range of more complex structures, but these usually contain errors and may cause some comprehension problems.

دامنه گرامری و دقت
فرم های جمله اصلی را با معقولانه تولید می کند ،از ساختارهای پیچیده تر به صورت محدود استفاده می کند ، اما اینها معمولاً حاوی خطا هستند و ممکن است باعث برخی مشکلات درک مطلب شوند.

Pronunciation
Shows all features of band 4 and some, but not all the positive features of band 6

تلفظ
.تمام ویژگی های گروه 4 را نشان می دهد ، اما همه ویژگی های مثبت باند 6 را نشان نمی دهد

باند 4

Fluency and coherence
Cannot respond without noticeable pauses and may speak slowly, with frequent repetition and self-correction
Links basic sentences but with repetitious use of simple connectives and some breakdowns in coherence

تسلط و انسجام 

.سوالات را با مکث پاسخ می دهد و ممکن است با تکرار مکرر و تصحیح کلمات خود به آرامی صحبت را بسط دهد
.جملات را پیوند می دهد اما با استفاده مکرر از ارتیاط دهنده های ساده و برخی از شکستها در انسجام جملات

Lexical resource
Is able to talk about familiar topics but can only convey basic meaning on unfamiliar topics and makes frequent errors in word choice
Rarely attempts paraphrase

 

منابع واژگانی
قادر به صحبت در مورد موضوعات آشنا است اما تنها می تواند معنی اصلی را در موضوعات ناآشنا منتقل کند و در انتخاب کلمه مناسب خطاهای پی در پی ایجاد می کند بندرت سعی می کند پارافریز کند.

Grammatical range and accuracy
Produces basic sentence forms and some correct simple sentences but subordinate structures are rare
Errors are frequent and may lead to misunderstanding

دامنه دستوری و دقت
فرم های جملات و برخی جمله های ساده را رعایت می کند اما ساختارهای فرعی در جملات به صورت نادر به کار برده می شود
.خطاها مکرر هستند و ممکن است منجر به بد فهمی شوند

Pronunciation
Uses a limited range of pronunciation features
Attempts to control features but lapses are frequent
Mispronunciations are frequent and cause some difficulty for the listener

 

تلفظ

از ویژگی های تلفظ به صورت محدود استفاده می کند.تلاش برای کنترل ویژگیهای مربوط به تلفظ درست انجام می شود اما خطاها مکرر است.
تلفظات اشتیاه مکرر است و برای شنونده مشکل ایجاد می کند.

باند 3

Fluency and coherence
Speaks with long pauses
Has limited ability to link simple sentences
Gives only simple responses and is frequently unable to convey basic message

تسلط و انسجام

،با مکث طولانی صحبت می کندتوانایی محدودی در پیوند جملات ساده دارد،فقط پاسخهای ساده ای ارائه می دهد و غالباً قادر به انتقال پیام اصلی نیست.

Lexical resource
Uses simple vocabulary to convey personal information
Has insufficient vocabulary for less familiar topics

منابع واژگانی
از واژگان ساده برای انتقال اطلاعات شخصی استفاده می کند ،واژگان ناکافی برای موضوعاتی که کمتر رایج هستند دارد.

Grammatical range and accuracy
Attempts basic sentence forms but with limited success, or relies on apparently memorised utterances
Makes numerous errors except in memorised expressions

دامنه گرامری و دقت
.فرم های جملات اساسی را با موفقیت محدود ، یا با استفاده از جملاتی که ظاهراً به خاطر سپرده است به کار می برد
.خطاهای بی شماری رادرتمامی جملات به جز در عباراتی که در خاطرش سپرده است ایجاد می کند

 

Pronunciation
Shows some of the features of band 2 and some, but not all, of the positive features of band 4

تلفظ
.برخی از ویژگی های باند 2 و برخی اما نه همگی ویژگی های مثبت باند 4 را نشان می دهد

باند 2

Fluency and coherence
Pauses lengthily before most words
Little communication possible

تسلط و انسجام
قبل از اکثر کلمات مکثی طولانی می کند ارتباط کمی بین کلمات ممکن است.

Lexical resource
Only produces isolated words or memorised utterances

منابع واژگانی
.فقط کلمات جداگانه یا جمله هایی که به خاطر سپرده است را می تواند تولید می کند

Grammatical range and accuracy
Cannot produce basic sentence forms

دامنه دستوری و دقت
.قابلیت ساخت فرم جملات اساسی دیده نمی شود

 

Pronunciation
Speech is often unintelligible

تلفظ
.گفتار اغلب نامفهوم است

باند 1

Fluency and coherence
No communication possible
No rateable language

تسلط و انسجام
هیچ ارتباطی بین کلمات ممکن نیست،هیچ زبانی قابل ارزیابی نیست.

Lexical resource
No communication possible
No rateable language

منبع واژگانی
هیچ ارتباطی بین کلمات ممکن نیست،هیچ زبانی قابل ارزیابی نیست.

 

Grammatical range and accuracy
No communication possible
No rateable language

دامنه گرامری و دقت
هیچ ارتباطی بین کلمات ممکن نیست،هیچ زبانی قابل ارزیابی نیست.

Pronunciation
No communication possible
No rateable language

تلفظ
هیچ ارتباطی بین کلمات ممکن نیست،هیچ زبانی قابل ارزیابی نیست.

باند 0

Fluency and coherence
Does not attend 

تسلط و انسجام
در آزمون شرکت نمیکند.

 

Lexical resource
Does not attend

منبع واژگانی
.در آزمون شرکت نمیکند

Grammatical range and accuracy
Does not attend

دامنه و دقت گرامری
.در آزمون شرکت نمیکند

 

Pronunciation
Does not attend

تلفظ

.در آزمون شرکت نمیکند