1:به هیچ عنوان تقلب نکنید.

آیلتس یک آزمون بین المللی است و تقلب کردن یا کپی کردن در این آزمون به هیچ عنوان مجاز نیست.

2:استفاده از دیکشنری

شما اجازه استفاده از هیچ گونه مدل دیکشنری ندارید.

3:برگه های امتحان را با خود به منزل نبرید .

شما اجازه نداریدتا هیچ یک ار برگه های مربوط به آزمون را پس از اتمام آزمون به خانه ببرید.

4:بعد از اعلام پایان وقت آزمون به نوشتن ادامه ندهید.

وقتی مراقبین امتحان اعلام کردند که وقت آزمون به پایان رسیده است شما هم دیگر چیزی داخل برگه خود ننویسید حتی یک کلمه زیرا این کار ممکن است کل امتحان شما را باطل کند.