آیا لازم هست که در همه ی موضوعات رایتینگ تسک دو نظر شخصی خود را بنویسیم؟
این سوال بسیار رایجی است که بسیاری از داوطلبان آزمون آیلتس می پرسند.
برای این که بدانید باید نظر شخصی خود را در متن رایتینگ خود بیان کنید یا نه، متن سوال را با دقت بخوانید.
اگر سوال از شما نظر شخصیتان را بخواهد و شما به طور مستقیم به آن پاسخ ندهید بابت آن از شما نمره کسر خواهد شد و نمره کامل task response که 25% از نمره ی شما را شامل میشود به طور کامل به شما تعلق نخواهد گرفت.

 

نکات:
- فقط در صورتی نظر شخصی خود را بیان کنید که در متن سوال از شما خواسته شده باشد.
- اگر در قسمتی از سوال طرز تفکر شما را خواسته باشد شما باید در مورد این موضوع حتما نظر شخصی خود را بیان کنید در غیر اینصورت از شما نمره کسر خواهد شد.
- سعی نکنید بی طرف باشید. نظر خود را به صورت واضح بیان کنید.
- موقعیت و نظر خود را نسبت به سوال پرسیده شده در کل متن حفظ کنید و آن را تغییر ندهید.

 

چند مورد از سوال هایی که نظر شما را می پرسد:
“ …, do you agree or disagree?”
“… do you think …?”
“… your opinion…?”
“… what is your view?”
“ do the advantages outweigh the disadvantages?”
“are there more benefits or more drawbacks?”
“is this positive or negative?”