برای این کار داوطلبان باید دوره آموشی بگذرانند و از معیارهای ارزیابی دقیق پیروی کنند، داوطلبان باید شرایط تحصیلی و تجربه تحصیلی زیر را داشته باشند:

 

تحصیلات:
• مدرک لیسانس (سه سال تمام وقت تحصیل آکادمیک) یا مدرک معادل لیسانس یا فوق لیسانس

مدارک مرتبط با تدریس: 
• مدرک TEFL یا TESOL از یک موسسه معتبر یا مدرک مرتبط با آموزش (اگر توسط مدرک لیسانس متمرکز بر زبان انگلیسی تأیید شود.)

سابقه تدریس:
• تجربه مرتبط و قابل توجه تدریس به بزرگسالان (بالای ۱۶ سال)

ارزیابی و مصاحبه:
• داوطلبان منتخب و موفق برای مصاحبه دعوت میشوند.

پذیرش مقدماتی و آموزش:
• بعد از مصاحبه، داوطلبان موفق پذیرش میشوندو سپس مرحله آموزش شروع میشود. ۴ روز برای ارزیابی speaking و writing توسط یک اگزمینر آموزش میبینند.

گواهی:
• اگر موفق‌ شوند، گواهی میشود که آیا این شخص میتواند معیارهای ارزیابی را به دقت و مطمئن اعمال کندو  اگر در این مرحله نیز موفق شوند اگزمینر واجد شرایط خواهند شد.

نظارت، استاندارد سازی و گواهی مجدد: 
• بر اگزمینرهای جدید حداقل سه بار در سال نظارت میشودو  پس از آن، حداقل هر دو سال یک بار نظارت و حداکثر ۴ بار در سال ارزیابی میشوند.

همه اگزمینرها بازخورد کتبی عملکرد خود را دریافت خواهند کرد تا مهارت هایشان بهبود یابد.