1- خجالت نکشید.
2- از صحبت کردن با اگزمینر لذت ببرید و فکر کنید در موقعیت عادی ای هستید و میخواهید در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کنید.
3- ایده های شما مهم نیست و دانش شما راجع به موضوعات مختلف ارزیابی نمی شود!مهم طرز بیان شما و استفاده از زبان شماست.
4- ایده های خود را با اعتماد به نفس بیان کنید و مهارت زبانی خود را به نمایش بگذارید.
5- ایده های ساده با استفاده از مهارت زبانی عالی میتواند شما را به نمره 9 نزدیک کند.
6- حرف زدن در مورد تاپیک های مختلف را تمرین کنید.
7- از تجربیاتتان در رابطه با موضوعات صحبت کنید.
8- اگر باید در مورد یک موزه صحبت کنید در رابطه با یکی از خاطره هایتان در گذشته که به موزه رفته اید صحبت کنید یا در مورد موزه ای صحبت کنید که دوست دارید بروید.
9- خاطرات گذشته را به خاطر بیاورید و در مورد آن ها صحبت کنید یا خود را در آن موقعیت تصور کنید.